บริษัท รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “Rasa Property Development Public Company Limited” ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2538 ในชื่อเดิมว่าบริษัท พาณิชย์ภูมิพัฒนา จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านจัดสรรและอาคารชุดพักอาศัย บริษัทเป็นผู้พัฒนาโครงการและเจ้าของโครงการ โดยเน้นการสร้างบ้านจัดสรรที่มีคุณภาพ เน้นประโยชน์ใช้สอย ภายใต้แนวคิดการสร้างบ้านจัดสรรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในแต่ละโครงการ ทุกโครงการของบริษัทถือว่าเป็นสินค้าจำนวนจำกัด โดยนำเสนอรูปแบบและแนวคิดใหม่อยู่เสมอ ซึ่งถือเป็นจุดขายที่สำคัญของแต่ละโครงการ ในด้านของทำเลที่ตั้ง บริษัทเน้นการเลือกทำเลที่อยู่ในย่านที่อยู่อาศัยที่สะดวกสบายมีสาธารณูปโภคครบครัน สำหรับการก่อสร้างอาคาร
การออกแบบ การตกแต่งภายใน และการเลือกใช้วัสดุ บริษัทเน้นกระบวนการผลิตและวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง

     ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 400 ล้านบาท และเรียกชำระแล้ว 400 ล้านบาท มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 555 รสาทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 บริษัทเริ่มดำเนินงานโครงการแรกภายใต้ชื่อ โครงการปฐมพร การ์เด้น ซึ่งเป็นโครงการบ้านเดี่ยวขนาดตั้งแต่ 50 ตารางวาขึ้นไป จำนวน 160 หลัง โครงการดังกล่าวตั้งอยู่บนถนนพุทธมณฑล สาย 4 ผลงานที่ผ่านมา ได้แก่ โครงการปฐมพรแกรนด์โฮม โครงการรสาวิลเลจ โครงการวิลเชอร์ โครงการวิลมอร์ ในปัจจุบันบริษัทมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและเปิดขายแล้วจำนวน 4 โครงการ คือ โครงการรสา สแปนิช คอร์ทยาร์ด โครงการรสาพาร์คเลน โครงการเดอะไลท์เฮ้าส์ โครงการอินโทร


บริษัทมีประวัติความเป็นมาที่สำคัญ ดังนี้

ปี

 

เหตุการณ์

สิงหาคม 2538

 

เริ่มก่อตั้งบริษัทภายใต้ชื่อบริษัทพาณิชย์ภูมิพัฒนาจำกัดด้วยทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 10 ล้านบาท 

มีนาคม 2545

 

บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10 ล้านบาทเป็น 20 ล้านบาท โดยเรียกชำระแล้วเต็มจำนวน 

ตุลาคม 2546

 

บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 20 ล้านบาทเป็น 300 ล้านบาท โดยเรียกชำระแล้วเต็มจำนวน  

เมษายน 2547

 

บริษัทเปลี่ยนชื่อจากบริษัท พาณิชย์ภูมิพัฒนา จำกัด เป็นบริษัท รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 

บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 300 ล้านบาทเป็น 375 ล้านบาท เพื่อเตรียมเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปจำนวน 15 ล้านหุ้น และนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

มีนาคม 2549

 

บริษัทได้ลดทุนจดทะเบียนจาก 375 ล้านบาทเป็น 300 ล้านบาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 300 ล้านบาทเป็น 400 ล้านบาท 

เมษายน 2550

 

บริษัทเข้าจดทะเบียนซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ใช้ชื่อย่อว่า “RASA”